Pin năng lượng Jinko Solar Cheetah Plus HC 78M 440W