CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHEAPEA có trách nhiệm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của khách hàng và tuân thủ Luật áp dụng. Chúng tôi cam kết quản lý, bảo vệ và xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn đúng theo Chính sách này, áp dụng cho tất cả Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn thông qua Website của chúng tôi.

Chính sách này quy định rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi tin tưởng rằng nó sẽ hỗ trợ bạn có đủ cơ sở để cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của bạn hay không.

Trong Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của CHEAPEA, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng có định nghĩa như sau:

 1. Luật áp dụng: Luật và các văn bản dưới luật trong hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Dữ liệu cá nhân:là bất kỳ dữ liệu nào, dù chính xác hay không, chứa thông tin:

(a) về một cá nhân có thể được xác định: (i) từ dữ liệu đó; hoặc (ii) từ dữ liệu đó và thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có khả năng có quyền truy cập và sẽ bao gồm dữ liệu trong hồ sơ của chúng tôi được cập nhật theo thời gian, hoặc

(b) được xác định là dữ liệu cá nhân theo bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành nào.

 1. Website:là trang web tại địa chỉ www.CHEAPEA.vn, được điều hành bởi CHEAPEA (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cheapea), một Công ty hoạt động hợp pháp theo Luật pháp Việt Nam, đã đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 01 tháng 07 năm 2016, có Địa chỉ trụ sở chính tại số 17 đường Lavender, Melosa Garden, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam, và Mã số thuế 0313890417.

Bằng cách (1) nhấp vào Đồng ý, trên cửa sổ Chính sách của chúng tôi hoặc trên bất kỳ mẫu điền thông tin nào đề cập đến Chính sách này, (2) gửi Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi khi đăng ký tài khoản trên Website, (3 ) duyệt Website của chúng tôi hoặc (4) đặt hàng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bạn được xem như đồng ý với các quy định nêu trong Chính sách này.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này để đảm bảo rằng nó phù hợp với xu hướng phát triển của ngành và/hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các yêu cầu pháp lý hoặc quy định. Bạn đồng ý thực hiện theo các quy định của Chính sách nếu trong tương lai luật pháp yêu cầu phải cập nhật bổ sung. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn qua email hoặc trên Website về bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong Chính sách bảo mật này.

Chính sách này quy định các nội dung sau.

 1. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN MÀ CHEAPEA THU THẬP

Trong quá trình bạn sử dụng Website, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân từ bạn. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm họ tên, giới tính, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ gửi thư và địa chỉ giao hàng, địa chỉ email, ngày sinh, và bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi dưới mọi hình thức bạn có thể đã gửi cho chúng tôi hoặc trong bất kỳ hình thức tương tác nào khác giữa bạn và chúng tôi.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân liên quan đến bên thứ ba bằng cách gửi Dữ liệu cá nhân đó cho chúng tôi, bạn khẳng định với chúng tôi rằng bạn đã có được sự đồng ý của bên thứ ba để cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân của họ cho các mục đích tương ứng.

 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

 1. Đăng ký và duy trì tài khoản người dùng của bạn và để xác minh danh tính hoặc tuổi của bạn;
 2. Xử lý đơn đặt hàng của bạn cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, xử lý hoặc thu tiền thanh toán cho đơn đặt hàng;
 3. Cung cấp hoặc thực hiện các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua, bao gồm các dịch vụ chuyển phát của chúng tôi gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn để có được hướng dẫn giao hàng của bạn;
 4. Xử lý hoàn trả hàng hoặc hoàn tiền của bạn theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi;
 5. Cung cấp cho bạn các dịch vụ và chức năng hỗ trợ liên quan đến tài khoản người dùng của bạn, chẳng hạn như các mặt hàng đã lưu trong giỏ hàng, danh sách mong muốn, thông báo thương hiệu hoặc sản phẩm;
 6. Liên lạc với bạn liên quan đến (i) các truy vấn, yêu cầu và phản hồi của bạn, (ii) các thay đổi quan trọng đối với Website hoặc Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc các điều khoản và điều kiện khác của chúng tôi và (iii) các vấn đề liên quan đến hoạt động của tài khoản của bạn;
 7. Giám sát và thực thi việc tuân thủ Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, bao gồm giải quyết tranh chấp;
 8. Cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp khi có yêu cầu theo quy định của Pháp luật.
 • PHƯƠNG THỨC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bạn khi:

 1. Bạn đăng ký tài khoản trên Website;
 2. Bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ liên quan nào của chúng tôi, chẳng hạn như đăng ký nhận bản tin, thông báo sản phẩm của chúng tôi;
 3. Khi bạn tự nguyện gửi Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi KHÔNG THU THẬP thông tin thẻ tín dụng của bạn, cho dù để xử lý thanh toán của bạn hay cho mục đích dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để xử lý hoàn tiền trong những trường hợp đổi/trả hàng.

Vui lòng đảm bảo rằng tất cả Dữ liệu Cá nhân được gửi cho chúng tôi là đầy đủ, đúng và chính xác. Việc không đảm bảo như vậy có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

 1. CÁCH THỨC TIẾP CẬN HOẶC CẬP NHẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn có thể truy cập hoặc sửa tên, ngày sinh, email, địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản người dùng của bạn trên Website, truy cập vào trang Thông tin tài khoản của người dùng và nhấp vào nút Sửa trong mỗi trường có liên quan, cập nhật thông tin và lưu lại.

 1. TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐƯỢC CHIA SẺ VÀ CÓ THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Liên quan đến việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các Mục đích và Phạm vi sử dụng nêu tại Mục (II), tùy theo từng trường hợp cụ thể chúng tôi có thể cung cấp toàn bộ hoặc một phần thông tin của bạn cho:

 1. Các cấp quản lý của CHEAPEA và nhân viên bán hàng, nhân viên đặt hàng, nhân viên kho,… là những đơn vị cá nhân có liên quan đến đơn hàng của bạn;
 2. Nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, chẳng hạn như dịch vụ chuyển phát sẽ giao hàng cho bạn;
 3. Đại lý, nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ vận hành cho chúng tôi, chẳng hạn như lưu trữ hosting Website, tối ưu hóa trang web, công nghệ thông tin, viễn thông, bảo mật hoặc các dịch vụ khác có liên quan yêu cầu thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn; và
 4. Bất kỳ bên nào khác mà bạn ủy quyền cho chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho họ.

 1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn kể từ khi bạn đăng ký đến khi bạn có yêu cầu hủy bỏ thông qua việc gửi email cho chúng tôi hoặc tự thực hiện trên Website. Trong thời gian đó, mọi thông tin Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ trên máy chủ với cấp độ bảo mật tối ưu nhất.

 • ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cheapea

 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 17 đường Lavender, Melosa Garden, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam.
 • Văn phòng kinh doanh: Số 564 đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam.
 • Hotline: 0949.17.2016 – 0357.17.2016
 • Email: info@cheapea.vn

Trong mọi trường hợp cần khiếu nại liên quan đến việc quản lý và sử dụng Dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo các địa chỉ trên./.