Pin thu năng lượng mặt trời Canadian HiKu CS3W-450MS (450W)